0

STATUT

Die Satzung des „DPH STUTTGART“ in deutscher Sprache finden Sie hier>

Statuti udruge „DPH Stuttgart“

DPH Stuttgart (puni naziv: Društvo Prijatelja Hajduka Stuttgart)

i ima svoje sjedište u 70597 Stuttgartu. Udruga je pravna osoba, te će se upisati u Registar udruga u Stuttgartu u obliku e.V., a u sklopu registracije, naziv udruge će dobit dodatak „eingetragener Verein“ (e.V.). U godini osnutka poslovna godina počinje 10. svibnja i završava 31. prosinca, u svim narednim godinama kalenderska godina važi kao poslovna.

Namjena udruge

 • Udruga, u svojoj ulozi kao društvo privatnog prava, djeluje isključivo i neposredno u opću korist, prema slijedećem paragrafu njemačkog poreznog prava: „Dritter Abschnitt der AO – Steuerbegünstigte Zwecke (§ 52 – 1)„. Udruga agira nesebično i ne prati nikavke interese finanacijske naravi.
 • Ciljevi udruge su povezivanje i učlanjivanje navijača i simpatizera „HNK Hajduk Splita„, pretežno na teritoriju Njemačke, kako bi zajedno, kao strukturirana organizacija, imali mogućnost prezentirati, promovirati i podržavati „HNK Hajduk Splita„, u akcijskom krugu udruge. Osim toga, udruga služi članovima kao platforma komunikacije u obliku raznih aktivnosti u okviru udruge.

  Učlanjenje i okončanje članstva

 • Preduvjet za učlanjenje je pismeni zahtjev, upućen predsjedništvu, u kojem se podnositelj zahtjeva vlastoručnim potpisom obvezuje poštivati statute udruge. Maloljetni podnositelji, uz zahtjev, moraju priložit i odobrenje svojih zakonskih predstavnika ( 108 Absatz1 njemačkog BGB-a). Predsjedništvo o zahtjevu odlučuje objektivno i u smislu udruge. Ako presjedništvo odbije zahtjev, podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe.
 • Postojeće članstvo može bit okončano kroz smrt, putem izjave o istupanju ili zbog isključenja. Izjava o istupanju može bit upućena u svaka doba, predsjedništvu u pismenom obliku, s time da nema otkaznog roka. Do isključenja člana može doći, ako dotični svjesno djeluje neskladno interesima i ciljevima udruge ili ako se radi o nepoštivanju statuta udruge. O isključenju člana odlučit će skupština udruge.
 • Nakon okončanja članstva član nema pravo na imovinu udruge, niti financijsku, niti materijalnu.

Prava i obveze članova

 • Svaki član ima pravo sudjelovati u aktivnostima i priredbama udruge, aktivno davati svoj doprinos radu udruge, sudjelovati na skupštinama udruge i glasati. Svaki član ima jedan glas, po načelu „jedan član, jedan glas„. Svaki punoljetni član ima pravo glasovanja, te ima pravo birati i biti biran.
 • Svaki član je zadužen prema trećima održavati ugled udruge, pridržavati se ciljeva i interesa iste, poštivati statute, te koristit ime kao i logotip udruge isključivo u svrhe udruge.
 • Članovi, neovisno o njihovoj funkciji unutar udruge, ne primaju nikakve dotacije ili naknade za aktivno obnašanje djelatnosti.

  Registracija članova, članarina i posebni izdaci
 • Registracija: Nakon učlanjenja i uplate članarine, dotičan će bit registriran kao član „HNK Hajduk Splita„, u bazi članstva „DPH Stuttgart„. Ta registracija je besplatna. U slučaju da je netko, u trenutku učlanjenja, već učlanjen u nekoj drugoj bazi članstva „HNK Hajduk Splita„, onda u narednoj godini slijedi prebacivanje u bazu „DPH Stuttgart„, uz napomenu da član s time ne gubi svoja postojeća prava, prednosti ili povlastice.
 • Članarina: Udruga naplaćiva godišnju članarinu u ime i u dobrobit „HNK Hajduk Splita„. Udruga nije odgovorna za iznose i gradaciju članarina, za određivanje istih je zadužen „HNK Hajduk Split„.

Udruga poziva članove da nepozvano i samostalno uplate godišnju članarinu, pri početku svake nove kalendarske godine, a najkasnije do 01. svibnja. Ukoliko se član ne pridrži roka za uplatu, udruga dotičnome može oduzeti status aktivnog člana, s čime član gubi svoje pravo glasovanja (vidi § 4 Prava i obveze članova, točka br. 1).

Pod tim pitanjem, za predsjedništvo važi posebna regulativa (vidi § 7 Predsjedništvo, točka br. 2).

 • Posebni izdaci: Principijelno udruga teži tome da se troškovi financiraju putem donacija. Ukoliko se ipak planiraju samofinancirane aktivnosti i priredbe organizirane u ime udruge, o tome se mora raspravit i odlučit na (eventualno izvanredno sazvanoj) skupštini udruge. Posebni izdaci moraju bit odobreni sa strane skupštine udruge, sa običnom većinom glasova (50% plus jedan glas, po načelu „jedan član, jedan glas„).

Tijela udruge

Tijela udruge su

 • predsjedništvo
 • skupština udruge


Predsjedništvo

Članovi predsjedništva su

 • predsjednik
 • dopredsjednik
 • tajnik

 

 • Predsjedništvo u svim interesima udruge službeno zastupa i reprezentira „DPH Stuttgart“ prema trećima, tako da svi članovi predsjedništva moraju ujedno bit aktivni članovi „DPH Stuttgarta„, za što je plaćanje godišnje članarine neophodno.
 • Prema 26 njemačkog BGB-a predsjedništvo zastupa udrugu sudski kao i izvansudski, te preuzima ulogu zakonskog zastupnika. U toj funkciji i jedan predstavnik predsjedništva može zastupati predsjedništvo, a to mogu bit predsjednik ili dopredsjednik.
 • Predsjedništvo vodi poslove i djelovanje udruge. Zaduženo je za upravljanje imovinom udruge kao i za izvršavanje odluka donešene na skupštini udruge.
 • Skupština udruge bira predsjedništvo, a njegov mandat traje godinu dana. Ukoliko za vrijeme mandata dođe do personalnih promjena u predsjedništvu (npr. prilikom istupanja jednog člana predsjedništva), izvanredno sazvana skupština udruge bira novo predsjedništvo. Aktualno predsjedništvo ostaje na dužnosti sve dok nije birano novo. Reizbor predsjedništva je moguć.
 • Predsjedništvo obnaša poslovne dužnosti udruge pod uvjetom, da se jamstvo članova odnosi isključivo na imovinu udruge. Prema tome, prilikom svakog sklapanja ugovora ili drugih pravnih poslova u ime udruge nužno je uvesti točku koja iskaziva da članovi udruge jamče za rezultirajuće dužnosti isključivo sa imovinom udruge.

Skupština udruge
Redovita skupština udruge održava se godišnje jedanput i odlučiva o:

 • postavljanju predsjedništva
 • isključenju članova
 • promjeni statuta
 • prestanku udruge i primjeni imovine udruge
 • Predsjedništvo se bira na skupštini udruge, putem otvorenih izbora odnosno otvorenog glasanja. Isto važi i za sve ostale izbore kao i za svako donošenje odluke.
 • Predsjedništvo može i u svaka doba sazvati izvanrednu skupštinu udruge. Ukoliko najmanje 25% članova zatraži održavanje skupštine, predsjedništvo je čak zaduženo sazvati istu. Ako predsjedništvo ne usliši taj zahtjev, članovi su ovlašteni sami sazvati skupštinu udruge. Ako se radi o neodgodljivim odlukama u kontekstu udruge, predsjedništvo može na svoju inicijativu sazvati izvanrednu skupštinu udruge.
 • Sve skupštine udruge sazivaju se pismeno, uz prilog dnevnog reda. Pozivnice se članovima dijele u digitalnom obliku (putem e-maila), uz zamolbu da potvrde ili otkažu svoj dolazak. Uz to, skupštine kao termin i lokacija održavanja će bit najavljeni na internet stranici „DPH Stuttgarta„.
 • Skupština udruge donosi odluke sa običnom većinom glasova (50% plus jedan glas, po načelu „jedan član, jedan glas„). Iznimku predstavlja odluka o prestanku udruge (vidi 10 Prestanak udruge, točka br. 1). Članovi, koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati na skupštini udruge, mogu imenovati zamjenika, putem pismene punomoći.
 • Izbori predsjedništva: Ukoliko u prvom izbornom krugu dođe do jednakog broja glasova, dolazi do drugog izbornog kruga. Ukoliko i taj završi istim rezultatom, odluka će se donijeti putem ždrijeba.
 • Sve odluke donešene na skupštini udruge moraju se dokumentirati pomoću pismenog protokola, potpisanog od dotičnog zapisničara. Taj protokol će se podijelit svim članovima u digitalnom obliku.

Imovina

 • Ukoliko udruga raspolaže o financijskim sredstvima (iz donacija ili prihoda bilo koje vrste), ista se koriste isključivo u svrhe udruge. U slučaju da član udruge, neovisno o njegovoj funkciji, koristi ta sredstva u nenamjenske svrhe, slijedi njegovo neposredno isključenje.

Prestanak udruge

 • Prema 73 njemačkog BGB-a udruga gubi pravnu sposobnost, ako broj članova iznosi manje od tri.
 • O prestanku udruge mora odlučit skupština udruge. Prema  41 njemačkog BGB-a za odluku je potrebna većina od ¾ glasova, po načelu „jedan član, jedan glas„. Članovi, koji nisu u mogućnosti osobno sudjelovati na skupštini udruge, mogu imenovati zamjenika, putem pismene punomoći.
 • Ukoliko je, nakon prestanka udruge, potrebno izvršiti njenu likvidaciju, ista se mora izvesti prema zakonskim propisima njemačkog BGB-a.
 • Kod prestanka udruge, ili kad ista izgubi svoju u statutima definiranu svrhu, skupština udruge mora donijet odluku o daljnjoj primjeni imovine udruge.

Zaštita podataka

Iz razloga zaštite podataka udruga se obvezuje štititi osobne podatke članova udruge te koristiti ih isključivo u administrativne svrhe udruge. Dalje, udruga garantira da neće proslijedit iste trećima („HNK Hajduk Split“ predstavlja jedinu iznimku) ili objavit u bilo kojem obliku.

 

Stuttgart, 10. svibnja 2014. godine

Napomena: Za suradnju „HNK Hajduk Splita“ i „DPH Stuttgarta“ mjerodavan je isključivo ugovor sklopljen između te dvije stranke. Položeni statuti reguliraju odnos između udruge „DPH Stuttgart“ i njenih članova, prema njemačkim zakonima i propisima za udruge u obliku e.V.